AWS DataSync vs Storage Gateway

2020-08-18T07:54:04+00:00

AWS DataSync vs Storage Gateway   Sources: https://aws.amazon.com/datasync/faqs/ https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/what-is-datasync.html https://aws.amazon.com/storagegateway/faqs/ https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/WhatIsStorageGateway.html